Reisevilkår

 REISEVILKÅR FOR ISLANDSPESIALISTEN AS

Bestilling
Bestilling av reisen kan gjøres via e-post eller telefon. Etter bestilling sender vi en ordrebekreftelse. Vennligst kontroller at denne er i henhold til bestillingen. Bestillingen anses ikke som bekreftet før depositum er betalt. Ved for sen betaling kan arrangøren annullere bestillingen.

Depositum og betaling
Ved bestilling tidligere enn 35 dager før avreise betales et depositum på NOK 2000,- per person. Eventuell avbestillings- og reiseforsikring kommer i tillegg.
I spesielle tilfeller hvor underleverandør krever et depositum som ikke kan refunderes ved eventuell avbestilling, kan beløpet være høyere.
Reisen skal være fullt betalt senest 35 dager før avreise.
Ved bestilling senere en 35 dager før avreise forfaller hele reisens pris på bestillingstidspunktet.

Avbestilling av enkeltpersoner
Reisen kan avbestilles før avreise mot et gebyr på følgende vilkår:
Avbestilling mer enn 35 dager før avreise, refunderes reisens pris minus depositum.
Avbestilling 35 – 21 dager før avreise refunderes 50% av reisens pris og flyplassavgifter.
Avbestilling 21 dager før avreise eller senere eller hvis den reisende ikke møter opp ved avgang, må det betales full pris for reisen.
Avbestilling av gruppereise er forbeholdt regler fra våre underleverandører og kan avvike fra ovenstående.

Endringer
Endringer som forekommer etter at reisen er bekreftet og gjelder endring av antall deltakere, dato, avreisested, hotell, og antall dager, krever et administrasjonsgebyr på NOK 200,-  forutsatt at endringene lar seg gjennomføre.
Eventuelt endringsgebyr eller pristillegg fra flyselskap og hotell kommer i tillegg.
I de tilfeller hvor endring av antall deltakere påvirker prisen til resten av gruppen blir dette regulert.

Avbestillings- og reiseforsikring
Vi anbefaler våre reisende å kjøpe avbestillings- og reiseforsikring via sitt forsikringssepskap. Avbestillingsforsikring gjelder ved sykdom hos den reisende eller i nærmeste familie.
Ved en eventuell hendelse hvor turen må avbestilles og vilkår for avbestilling er oppfylt bes dette formidlet til arrangøren så snart som mulig per e-post eller telefon med tilhørende dokumentasjon. Det innbetalte beløpet med fradrag av administrasjonskostnader (kr 200,-) vil bli refundert så snart nødvendig dokumentasjon er fremskaffet.

Force majeure
Reisen kan avbestilles dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dagene før reisen skal ta til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de nevnte, og det er rimelig grunn til å anta at forholdene også vil gjøre seg gjeldende når reisen tar til. Forholdet må være fastslått og dokumentert av offentlig myndighet, som for eksempel Utenriksdepartementet.

Islandspesialisten har rett til å kansellere en reise dersom den ikke kan gjennomføres som følge av hindringer som ligger utenfor dens kontroll, force majeure og som med rimelighet ikke kan ventes å ha blitt tatt i betraktning da bestilling ble gjort, som verken Islandspesialisten eller noen han er ansvarlig for, kunne unngå eller avverge følgene av.

Kunden kan da kreve tilbakebetalt det han har innbetalt, men ytterligere krav kan ikke rettes på grunn av avlysningen. Islandspesialisten har ikke erstatningsansvar dersom reisen blir mangelfull eller må avbrytes som følge av at slike hindringer inntrer etter at reisen er påbegynt. Dersom reisen forkortes ved at Islandspesialisten eller kunden avbryter reisen pga. slike force majeure forhold vil kunden ha krav på et forholdsmessig prisavslag. Islandspesialisten vil i den grad det er mulig eliminere eventuelle risiki eller ulemper for kunden og bidra til å frakte kunden tilbake med minst mulig ulempe og med hensyn til de faktiske forhold på stedet, herunder den reelle risiko og/eller de reelle ulempene et fortsatt opphold representerer. Norske og lokale myndigheters uttalelser skal vektlegges ved denne vurderingen.

Mangler
Reisen er mangelfull når den avviker fra det som er avtalt eller forutsatt i avtalen, og dette ikke skyldes kunden eller forhold på hans side. Oppdages mangelen etter at reisen har tatt til, må kunden så vidt mulig reklamere på stedet. Avvik fra det avtalte regnes likevel ikke som mangel dersom de er av mindre betydning, eller er av det slag kunden må regne med kan inntreffe fra tid til annen. Det samme gjelder avvik i naturgitte forhold som arrangøren verken hadde eller burde ha kjennskap til eller herredømme over. Følgende anses ikke som mangel:

  • Avvik i fra det avtalte som er av mindre betydning for gjennomføringen av reisen eller som ikke har hatt betydning for valg av pakkereise.
  • Avvik fra forventninger kunden har hatt og som ikke er skapt av arrangøren, som for eksempel destinasjonsbetingede forhold som må ansees å være ”vanlige” på destinasjonen.
  • Avvik fra vanlige vær- og temperaturforhold eller andre forhold relatert til klima.
  • Forhold den reisende må regne med kan oppstå fra tid til annen, og som ligger utenfor arrangørens kontroll eller som ikke avviker fra hva som anses forutsatt i avtalen.
  • Forsinket avgang eller fremskyndet avreise som arrangøren eller transportør ikke er herre over.
  • Forhold som skyldes den reisendes egen forsømmelse

 

Islandspesialisten vil innen rimelig tid og uten uvesentlig ulempe for kunden forsøke å rette mangelen på stedet så fremt som dette ikke medfører uforholdsmessig store ulemper eller kostnader for arrangøren i forhold til mangelens betydning for den reisende. Avslår kunden retting som vil avhjelpe mangelen, eller unnlater han eller hun å reklamere til arrangøren eller arrangørens representant (her leverandør) der dette er mulig, slik at retting kan skje, mister han retten til ytterligere krav. Dersom mangelen ikke blir avhjulpet, har kunden rett til et forholdsmessig prisavslag, eventuelt dekning av de rimelige utgifter kunden har hatt ved selv å utbedre mangelen når arrangøren ikke har vært i stand til dette. Arrangøren kan rette mangelen om han tilbyr dette senest i forbindelse med klage fra den reisende.

Kundens plikter
I tillegg til å gi all relevant informasjon til arrangøren som kunden forstår eller bør forstå har vesentlig betydning for gjennomføring av reisen plikter kunden å kontrollere at billetter og reisedokumenter er i samsvar med bestillingen og at navn på reisende er i samsvar med hva som står i passet. Den reisende plikter å ta med gyldig legitimasjon, billetter og andre dokumenter som måtte være nødvendige for reisen.

Arrangøren er ikke ansvarlig for problemer som oppstår som følge av at personalia eller spesielle behov for medreisende ikke er gitt på en korrekt måte. Den som bestiller en pakkereise på vegne av andre, plikter å forvisse seg om at den/de som skal delta i reisen, kan følge det reglement arrangøren har satt, og at den aktuelle pakkereise er av slik art at den/de påmeldte kan delta i den uten belastninger for seg selv eller andre.

Islandspesialisten AS stiller den lovpålagte garantien til Reisegarantifondet.

Link til Reisegarantifondet